Begeleiding schoolomgeving

Heel wat schoolomgevingen in Vlaanderen zijn nog steeds een chaos tijdens de ochtend- en avondspits. Dit is vaak te wijten aan de vele wagens in de schoolomgeving, wat zorgt voor gevaarlijke situaties aan de schoolpoort. Dat is net de plaats zijn waar de jongsten van onze maatschappij, onze kinderen, zich elke dag bevinden. Ouders vinden dat de schoolomgeving onveilig is en nemen daarom de wagen. Meer wagens zorgen opnieuw voor meer onveiligheid waardoor ouders vinden dat het onveilig is en meer de wagen nemen, … Zo ontstaat een vicieuze cirkel. De eerste stap om die te doorbreken is nadenken over de schoolomgeving en de schoolroutes.

Waarom is een begeleiding interessant voor uw school of gemeente?

 • Het Octopusplan heeft jaren ervaring met het analyseren van schoolomgevingen in verschillende gemeenten in Vlaanderen.
 • Er is een professionele analyse met concreet advies om knelpunten op korte en/of lange termijn aan te pakken.
 • Hanteren van de visie ‘Schoolomgeving 2.0’: naast het wegwerken van knelpunten is er aandacht voor mogelijke kansen om de schoolomgeving gezonder en kindvriendelijker te maken.
  Welke maatregelen zijn haalbaar om te ontharden en te vergroenen? Kan een schoolstraat of stapspot getest worden? Zijn er kansen om beweging te stimuleren? Kunnen er plekken worden ingericht met bankjes? Dit zijn enkele van de suggesties die in het adviesrapport opgenomen worden.
 • Objectief adviesrapport: de gemeente heeft na de analyse een objectief rapport in handen om de schoolomgeving aan te passen.

‘Schoolomgeving 2.0’ heeft aandacht voor:

 • Groen: ontharden en vergroenen van de schoolomgeving, nastreven van een betere luchtkwaliteit.
 • Beweging: een inrichting van de schoolomgeving die beweging stimuleert  zoals schoolstraeet en stapspots. Ook kleine ingrepen zoals knikkerputjes, boomstammen, … zorgen voor meer beweging bij kinderen.
 • Ontmoeting: dit zorgt voor een betere leefbaarheid en sociale contacten in de schoolomgeving
 • Mobiliteit: het wegwerken van knelpunten waardoor duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd wat daarnaast zorgt voor  betere luchtkwaliteit in een autoluwe schoolomgeving.

Een overzicht van de begeleiding:

 • Voorstelling visie en aanpak aan alle betrokkenen.
 • Oprichtenvan een werkgroep en uitwerken plan van aanpak.
 • Analyse schoolomgeving: vooronderzoek, projectfiche, terreinbezoek, …
 • Adviezen: wegwerken knelpunten, signaleren van opportuniteiten, concrete acties en adviezen rond ontharding, vergroening, bewegingsimpulsen, …
 • Oplevering adviesrapport
 • Een vervolgtraject is mogelijk

Subsidiemogelijkheid: 

Een gemeente kan subsidies aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren via de Vlaamse Overheid.  Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen.

Projecten die in aanmerking komen:

 • De projecten in de schoolomgeving in een straal van 100 meter rond de schooltoegang of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan 100 meter.
 • De projecten zijn erop gericht de verkeersveiligheid van schoolkinderen te verbeteren.

De subsidie geldt enkel voor kleine projecten. Die projecten moeten worden uitgevoerd binnen de 6 maanden nà de dag van beslissing tot toekenning van de subsidie. De subsidies zijn niet voor grotere herinrichtingsprojecten, zoals bedoeld in artikel 29 van het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid.

Kosten die in aanmerking komen:

 • Uitgaven voor verkeerssignalisatie
 • Uitgaven voor kleinere infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verhogen
 • Materiaal- en plaatsingskosten

Subsidieaanvraag:

De gemeente kan per kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingenop het grondgebied. Dien de aanvraag in vóór het einde van het lopende jaar. Men behandelt de subsidieaanvragen in de volgorde waarin ze binnenkomen.

Er is een schriftelijk akkoord nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer indien de aanvraag betrekking heeft op een gewestweg.